Doelgroep

De vrouwen van onze doelgroep zijn vaak in een aantal opzichten achtergesteld:

Door het vaak ongeschoold of zeer laag geschoold zijn;
Door de afhankelijkheid als gevolg van hun cultuur;
Door de taalachterstand.
De meeste vrouwen zijn gewend om met verschillende generaties samen bij elkaar te wonen. Als vrouw was men weinig in de gelegenheid om zelfstandig naar buiten te treden. In Nederland woont zij alleen met haar gezin. Zij leeft afgezonderd van haar familie en wordt niet gemakkelijk geaccepteerd door de Nederlandse samenleving. De maatschappelijke verschillen doen zich nog sterker voor zodra er opgroeiende kinderen zijn.

De aandacht voor deze vrouwen kan dan ook niet los worden gezien van de aandacht voor hun gezinnen. Vandaar dat EVA de vrouwen in voorkomende situaties, bijvoorbeeld ziekte of gezinsuitbreiding, ook thuis bezoekt.

Deelnemers

  • Vrouwen, die na het volgen van de inburgeringscursus nog  verdere educatie wensen.
  • Vrouwen, die na de inburgeringscursus contacten zoeken, waar Nederlands gesproken wordt.
  • Vrouwen, die de Nederlandse taal willen blijven oefenen om, wat ze in een moeizaam proces geleerd hebben, niet te vergeten.
  • Vrouwen van buitenlandse afkomst, die hun Nederlandse woordenschat willen uitbreiden.
  • Vrouwen, die reeds voor 1998 in Nederland woonden en niet de verplichting hadden een inburgeringscursus te volgen.

Doelstellingen

  1. Het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid;
  2. Het vergroten van de algemene basiskennis en vaardigheden, mede gericht op persoonlijke ontplooiing en emancipatie;
  3. De bewustwording van de eigen situatie in de Nederlandse samenleving en het vergroten van de vaardigheden om in die situatie handelend op te kunnen treden;
  4. Het voorkomen en/of doorbreken van het sociale isolement;
  5. Het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal en het vergroten van de woordenschat.

Door het aanbieden van basisactiviteiten willen we de bovenstaande doelstellingen verwezenlijken.